Voorwaarden

Algemene voorwaarden van het bedrijf SATO GmbH, Tomphecke 51, 41169 Mönchengladbach - kortweg SATO genoemd:

1. Omvang van leveringen of diensten

1.1
Voor de omvang van de leveringen of prestaties is ofwel de schriftelijke orderbevestiging van SATO doorslaggevend; indien deze niet is verstrekt, is de schriftelijke order van de klant doorslaggevend. De algemene voorwaarden van SATO zijn uitsluitend van toepassing op het contract. Andere voorwaarden worden geen onderdeel van het contract, zelfs als we ze niet uitdrukkelijk tegenspreken.

1.2
Beveiligingsmiddelen worden geleverd voor zover dit wettelijk verplicht is of uitdrukkelijk is overeengekomen.

1.3
De voorschriften van de Vereniging van Duitse Elektrotechnici zijn van toepassing op alle leveringen of diensten, voor zover deze relevant zijn voor de veiligheid van de leveringen of diensten. Afwijkingen zijn toegestaan ​​zolang dezelfde veiligheid op een andere manier wordt gegarandeerd.

1.4
Het bedrijf SATO behoudt zich het eigendomsrecht en auteursrechtelijke exploitatierechten voor op kostenramingen, tekeningen en andere documenten zonder beperking; ze mogen alleen toegankelijk worden gemaakt voor derden met voorafgaande toestemming van SATO. Tekeningen en andere documenten behorende bij aanbiedingen dienen op verzoek onmiddellijk te worden geretourneerd als de bestelling niet bij de aanbieder is geplaatst. De zinnen 1 en 2 zijn van overeenkomstige toepassing op de documenten van de koper; deze kunnen echter ter beschikking worden gesteld aan derden aan wie SATO leveringen of diensten heeft geautoriseerd.

2e prijs

De prijzen gelden voor levering zonder installatie of montage af fabriek, exclusief verpakking.

3. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van SATO totdat alle aanspraken op de klant uit de zakelijke relatie zijn voldaan. Verpanding of overdracht als zekerheid is op voorhand verboden en doorverkoop is alleen toegestaan ​​aan wederverkopers in de normale bedrijfsvoering, waarbij de wederverkoper zijn vorderingen op zijn klanten uit de verkoop van het door SATO aan hem geleverde artikel overdraagt ​​aan SATO, die hierbij aanvaardt deze opdracht. De klant draagt ​​de eventuele kosten van interventies. Indien de waarde van alle zekerheden waarop SATO volgens zin 1 recht heeft, het bedrag van alle gedekte vorderingen met meer dan 50% overschrijdt, zal SATO op verzoek van de klant het teveel aan zekerheden vrijgeven.

4. Betalingsvoorwaarden

4.1
Betalingen dienen kosteloos te worden gedaan aan het betalingskantoor van SATO.

4.2
De koper kan alleen claims compenseren die onbetwist zijn of wettelijk zijn vastgesteld of een recht rechtvaardigen om uitvoering te weigeren uit de contractuele relatie waarop de betalingsclaim van SATO is gebaseerd.

5. Termijn voor leveringen of diensten

5.1
Met betrekking tot de deadline voor leveringen of diensten zijn de wederzijdse schriftelijke verklaringen gezaghebbend. Het naleven van de deadline veronderstelt de tijdige ontvangst van alle door de klant aan te leveren documenten, de nodige goedkeuringen, vrijgaven, de tijdige verduidelijking en goedkeuring van alle plannen, het naleven van de overeengekomen betalingsvoorwaarden en andere verplichtingen. Als niet op tijd aan deze vereisten wordt voldaan, wordt de deadline op passende wijze verlengd.

5.2
Bij levering zonder installatie of montage wordt de deadline geacht te zijn gehaald als de operationele zending is verzonden of opgehaald binnen de overeengekomen leverings- of serviceperiode. Indien de levering wordt vertraagd om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, wordt de termijn voor kennisgeving van gereedheid voor verzending binnen de overeengekomen termijn geacht te zijn vervuld. Bij levering met installatie of montage wordt de termijn geacht te zijn gehaald zodra dit binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden.

5.3
Als het niet-naleven van de deadline voor leveringen of diensten aantoonbaar te wijten is aan mobilisatie, oorlog, oproer, staking, uitsluiting of het optreden van onvoorziene obstakels, wordt de deadline dienovereenkomstig verlengd.

Als de deadline niet wordt gehaald om andere redenen dan die genoemd in 5.3 lid 1, kan de klant - mits hij kan aantonen dat hij schade heeft geleden als gevolg van de vertraging - een vergoeding voor vertraging van 1/2 procent voor elk voltooide week van de vertraging tot het bedrag van de im-vraag een volledige 5% van de waarde van dat deel van de leveringen of diensten dat niet in werking kon worden gesteld vanwege de niet-tijdige voltooiing van individuele bijbehorende objecten.

De afnemer kan ook betaling van de schadevergoeding voor vertraagde betaling vorderen indien de omstandigheden genoemd in 5.3 lid 1 zich pas voordoen na overschrijding van de oorspronkelijk overeengekomen termijn.

Schadevergoedingsclaims van de klant die de limiet van 5% zoals vermeld in lid 2 overschrijden, zijn uitgesloten in alle gevallen van laattijdige levering, zelfs nadat een door SATO gestelde uitstelperiode is verstreken. Dit geldt niet voor aansprakelijkheid voor schade aan leven, ledematen of gezondheid op basis van een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim door SATO of een opzettelijk en nalatig plichtsverzuim door een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangend agent van SATO. Dit geldt ook niet voor aansprakelijkheid voor andere schade die is gebaseerd op een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door SATO of een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangende agent van SATO.

Het recht van de klant om zich terug te trekken na het mislukken van een respijtperiode die voor SATO is ingesteld, blijft onaangetast.

5.4
Indien de verzending of levering op verzoek van de klant wordt vertraagd, kan de klant een opslagvergoeding in rekening worden gebracht van 1/2% van het factuurbedrag voor elke begonnen maand, ingaande één maand na de melding van verzendgereedheid; de opslagvergoeding is beperkt tot 5% van het factuurbedrag, tenzij hogere kosten kunnen worden aangetoond.

6. Risico-overgang

Het risico gaat over op de klant, ook indien franco levering is overeengekomen,

bij levering zonder installatie of montage, als de gebruiksklare zending is verzonden of opgehaald. De verpakking is met de grootste zorg gedaan. De verzending vindt plaats naar beste inzicht van de firma SATO. Op verzoek en op kosten van de klant wordt de zending door SATO verzekerd tegen breuk, transport en brandschade.

bij levering met installatie of montage op de dag van acceptatie in het eigen bedrijf; als proefdraaien is overeengekomen, na foutloos proefdraaien. Voorwaarde is dat de proefoperatie of overname in uw eigen bedrijf direct aansluit op de bedrijfsklare installatie of montage. Indien de klant het aanbod van een proefvaart / overname in zijn eigen bedrijf niet aanvaardt, gaat het risico voor de duur van de vertraging na 14 dagen na dit aanbod op de klant over.

Indien de verzending, afhaling, levering of het begin of de uitvoering van de installatie of montage wordt vertraagd op verzoek van de klant of om redenen waarvoor hij verantwoordelijk is, gaat het risico over op de klant gedurende de tijd van de vertraging; SATO is echter verplicht om op verzoek en op kosten van de klant de door de klant gewenste verzekering af te sluiten.

7. Installatie en montage

7.1
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor iedere vorm van installatie en montage de volgende bepalingen:

7.1.1
De klant moet het op eigen kosten overnemen en tijdig voorzien in:

Hulpteams zoals handlangers en, indien nodig, metselaars, timmerlieden, slotenmakers, kraanmachinisten, andere geschoolde arbeiders, met het benodigde gereedschap in het vereiste aantal;

Alle grondwerken, bedding, constructie, beitel-, steiger-, stukadoors-, schilder- en andere ondersteunende werkzaamheden buiten de industrie, inclusief de daarvoor benodigde bouwmaterialen;

de grondstoffen en materialen die nodig zijn voor montage en inbedrijfstelling, zoals steigerhout, wiggen, kussens, cement, gips en afdichtingsmiddelen, smeermiddelen, brandstoffen, enz .; ook steigers, takels en andere apparaten;

Bedrijfsstroom en water inclusief de benodigde aansluitingen tot aan het gebruikspunt, verwarming en algemene verlichting;

op het verzamelpunt voor het opbergen van machineonderdelen, apparatuur, materialen, gereedschappen etc. Voldoende grote, geschikte, droge en afsluitbare kamers en werk- en recreatieruimtes geschikt voor het montagepersoneel, inclusief bij de omstandigheden passende sanitaire voorzieningen; Bovendien moet de klant de maatregelen nemen om zijn eigendom te beschermen die hij zou nemen om zijn eigen eigendom te beschermen;

Beschermende kleding en beschermingsmiddelen die vanwege bijzondere omstandigheden op de montageplaats nodig zijn en voor de aannemer niet gebruikelijk zijn.

7.1.2
Voor aanvang van de montagewerkzaamheden dient de klant de nodige informatie over de ligging van verborgen elektriciteits-, gas-, waterleidingen of gelijkaardige systemen alsook de nodige statische informatie te verstrekken zonder daarom gevraagd te worden.

7.1.3
Voor aanvang van de plaatsing of montage dienen de voor de aanvang van de werken benodigde opleveringsonderdelen ter plaatse te zijn en dienen alle metselaars, timmerlieden en ander voorbereidend werk zover gevorderd te zijn dat de plaatsing of montage direct na aankomst dient plaats te vinden. van de oprichter of het montagepersoneel kan zonder onderbreking worden gestart en uitgevoerd. Met name de toegangswegen en de installatie- of montageplaats op vloerniveau moeten worden geëgaliseerd en vrijgemaakt, het metselwerk van de fundering moet worden vastgemaakt en gedroogd, de funderingsmuren moeten rechtgetrokken en opgevuld moeten worden en het bepleisteren van de wanden en plafonds in het geval van een volledig afgewerkt interieur , inclusief deuren en ramen.

7.1.4
Indien de installatie, montage of inbedrijfstelling wordt vertraagd door omstandigheden, in het bijzonder op de bouwplaats, buiten de schuld van SATO (wanbetaling crediteur), zijn de kosten voor wachttijd en verder noodzakelijke verplaatsingen van de installateur en / of het montagepersoneel in redelijke mate.

7.1.5
De besteller dient de werkuren naar beste weten dagelijks voor de oprichters of montagepersoneel te certificeren. De klant is ook verplicht om de oprichters of het montagepersoneel onmiddellijk een schriftelijke verklaring te bezorgen waarin de voltooiing van de montage of montage wordt bevestigd.

7.2
Indien SATO de installatie of montage tegen een individuele factuur heeft overgenomen, geldt naast het bepaalde onder 7.1 het volgende:

7.2.1 De klant vergoedt SATO tegen het bij de bestelling overeengekomen tarief voor werkuren en toeslagen voor overwerk, nacht-, zondag- en vakantiewerk, voor werkzaamheden onder moeilijke omstandigheden en voor planning en monitoring.

7.2.2 De volgende kosten worden ook apart vergoed:

  • Reiskosten, kosten voor het vervoeren van handgereedschap en persoonlijke bagage;

  • de vrijgave voor zowel werkuren als rust- en feestdagen.

8. Ontvangst

8.1
Geleverde artikelen moeten door de klant worden geaccepteerd, zelfs als deze ernstige klachten heeft.

8.2
Deelleveringen zijn toegestaan.

9. Aansprakelijkheid voor gebreken

Het bedrijf SATO is aansprakelijk voor gebreken, inclusief het ontbreken van gegarandeerde eigenschappen, als volgt:

9.1
Al die onderdelen of diensten moeten naar keuze van SATO gratis worden gerepareerd, opnieuw worden geleverd of opnieuw worden geleverd, wat binnen 12 maanden vanaf de dag van de risico-overdracht, ongeacht de bedrijfstijd, geteld is als gevolg van een omstandigheid voorafgaand aan de overdracht van risico, met name als gevolg van een foutief ontwerp, slecht materiaal of slecht vakmanschap, onbruikbaar worden of hun bruikbaarheid aanzienlijk is aangetast.

9.2
De klant moet de contractuele verplichtingen naleven die op hem rusten, in het bijzonder de overeengekomen betalingsvoorwaarden. Als er een melding van gebreken wordt ingediend, kunnen betalingen door de klant worden ingehouden in de mate die redelijk is in verhouding tot de gebreken die zijn opgetreden.

9.3
Als het bedrijf SATO een redelijke uitstelperiode toestaat om te verstrijken zonder het defect te verhelpen of als de daaropvolgende prestatie is mislukt, kan de klant zich terugtrekken uit het contract of een vermindering van de betaling (vermindering) eisen.

9.4
De aansprakelijkheid voor gebreken heeft geen betrekking op natuurlijke slijtage, noch op schade die ontstaat na risico-overdracht als gevolg van onjuiste of nalatige behandeling, overmatig gebruik, ongeschikte apparatuur, gebrekkige constructiewerkzaamheden, ongeschikte ondergrond en dergelijke chemische, elektrochemische en Er wordt uitgegaan van elektrische invloeden die niet onder het contract vallen.

9.5
Elke door de koper of een derde ondeskundig uitgevoerde wijziging of reparatie maakt de aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgen ongeldig.

9.6
Verdere aanspraken van de klant op het bedrijf SATO en zijn plaatsvervangende agenten zijn uitgesloten, in het bijzonder een aanspraak op vergoeding van schade die niet aan het leveringsartikel zelf is ontstaan. In het geval van materiële schade geldt deze uitsluiting niet voor schade veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet door SATO, een van haar wettelijke vertegenwoordigers of een van haar plaatsvervangende agenten. De uitsluiting is ook niet van toepassing op de aansprakelijkheid van SATO voor schade aan leven, ledematen of gezondheid op basis van een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim door SATO of een opzettelijke of nalatige plichtsverzuim door een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangende vertegenwoordiger van SATO.

9.7
Paragrafen 9.1 tot en met 9.6 zijn van overeenkomstige toepassing op die aanspraken van de klant op herbewerking, vervangende levering of compensatie die voortkwamen uit suggesties of advies gedaan in het kader van het contract of uit schending van secundaire contractuele verplichtingen.

10. Overige aanspraken op schadevergoeding

Verdere aanspraken op schadevergoeding door de klant dan die genoemd in deze algemene voorwaarden bestaan ​​niet. De uitsluiting is niet van toepassing op aansprakelijkheid voor schade aan leven, ledematen en gezondheid op basis van een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim door een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangend agent van SATO. Bovendien is het niet van toepassing op aansprakelijkheid voor andere schade die is gebaseerd op een opzettelijke of grove nalatige plichtsverzuim door SATO of een opzettelijke of grove nalatige plichtsverzuim door een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangende agent van SATO. Aansprakelijkheid jegens ondernemers is beperkt tot de schade die typisch optreedt, ook bij opzet en grove nalatigheid. Aansprakelijkheid in geval van schending van hoofdverplichtingen door het bedrijf SATO - dwz van verplichtingen die voortvloeien uit de aard van het contract en in het geval dat de schending het bereiken van het doel van het contract in gevaar brengt, evenals vergoeding voor schade veroorzaakt door vertraging - is beperkt tot de regelmatig voorzienbare schade.

11. Bevoegde rechtbank

11.1
Als de klant een geregistreerde handelaar is, is de enige bevoegde rechtbank voor alle geschillen die direct of indirect voortvloeien uit de contractuele relatie, naar keuze van SATO, het hoofdkantoor of filiaal van SATO. SATO heeft ook het recht om de klant te dagvaarden bij zijn algemene bevoegde rechtbank.

11.2
Op de contractuele relaties is het Duitse recht van toepassing.

12. Bindend karakter van de overeenkomst

Het contract blijft bindend voor de overige delen, zelfs als afzonderlijke punten juridisch niet geldig zijn. Dit is niet van toepassing als het naleven van het contract voor een van de partijen onredelijk veel problemen zou opleveren.